News - Announcements

Erasmus Başvuruları
02 October 2020 Friday 15:45 Haber
Başlıyor...

HERKES İÇİN ERASMUS+
 
            Erasmus+ 2022-2023 Güz (I. Yarıyıl) Dönemi Öğrenci Eğitim ve Staj Hareketliliği Başvuruları
Eylem Tarih Saat
Başvuru Başlangıç Tarihi: 01 Şubat 2022 09:00
Başvuru Bitiş Tarihi: 20 Şubat 2022 17:00
İngilizce Yazılı Sınav Tarihi (Yüz yüze) 21 Şubat 2022 17:15
İngilizce Sözlü Sınav Tarihi (Yüz yüze) 23 Şubat 2022  13:30
Sonuçların Açıklanma Tarihi 28 Şubat 2022 17:00
Sonuçlara İtiraz için Son Tarih 04 Mart 2022 17:00
Feragat Dilekçesi için Son Tarih 04 Mart 2022 17:00
 
Başvuru Koşulları:
Lisans öğrencileri için en az 2,20 genel ortalama
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50 genel ortalama (Yüksek lisansa yeni başlamış ve henüz herhangi bir ortalamaya sahip olmayan öğrencilerin lisans diploma puanları temel alınacaktır).
Başvuru yapan bütün öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce yüz yüze yazılı ve sözlü sınava girmesi zorunludur. (21.02.2022, 23.02.2022)
Bu deneyim için yeterli düzeyde akademik bilgi gerekli olduğu için Erasmus+ programına sadece 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri başvurabilir. (1. sınıfın ilk dönemini bitiren öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.)
Yaz Stajı yapmak isteyen öğrenciler de bu dönemde başvuru yapacaktır.
Nasıl Başvurulur:
Başvurular elden ve iro.hku.edu.tr websitesinde bulanan "APPLY NOW" butonuna basarak ve gerekli adımları tamamlayarak yapılabilir.
Evrakları elden teslim etmek isteyenler Yabancı Diller Yüksekokulu binasında bulunan Uluslararası İlişkiler Ofisine öğrenci belgesi, transkript ve ekte bulunan öğrenci bilgi formunu getirmelidir.
01 Şubat 2022’den, son tarih olan 20 Şubat 2022’ye kadar (saat 17:00) başvurunuzu yapabilirsiniz.
Seçilme Süreci:
 1. Değerlendirme sürecinde başvuran öğrencilerin genel ortalamasının %50’si ve İngilizce Sınav sonucunun %50 si (%75 yazılı, %25 mülakat sınav sonucu) alınarak toplam puan hesaplanır.
 2. Erasmus+ yazılı sınavının pandemi kurallarına uyularak yapılması planlanmaktadır. Güncel koşullar ve kuralların değişmesi durumunda sınavın online yapılma ihtimali de bulunmaktadır.
 3. Sözlü sınav online olarak görüntülü yapılacaktır. Sınav detayları web sayfamız üzerinden ileri bir tarihte ilan edilecektir.
 4. Sınava girecek öğrencilerin HES kodu alması ve başvuru yaparken bildirmesi zorunludur.
 5. Erasmus+ programına seçilebilmek için taban puan 100 üzerinden 65tir.
 6. Daha önce programa katılmış öğrencilere (hibeli veya hibesiz) -10 puan uygulanması zorunludur.
 7. Seçildiği halde Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi son tarihi 04.03.2022’dir. Bu süre içinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler daha sonraki herhangi bir Erasmus+ hareketliliği başvurusunda -10 puan ile cezalandırılacaktır.
 8. Engelli öğrencilere +10 puan uygulanması zorunludur. Engelli öğrenciler ek hibe ile desteklenmektedir.
 9. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulanacaktır.
 10. Sınava girmeye hak kazanmış öğrencilerin, sınava girmemesi durumunda gelecek başvurularında -5 puan uygulanacaktır. Ayrıca başvuruda bulunup sınava girmeyen öğrencilerden kişi başına düşen sınav ücreti tahsis edilecektir.
 11. Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan uygulanacaktır.
 12. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılıma -10 puan uygulanacaktır.
 13. Seçilen Erasmus+ öğrencilerinin mazeret bildirmeden yapılan oryantasyon toplantılarına katılmamaları durumunda gelecek başvurularına -5 puan uygulanacaktır.
 14. Staj başvurusunda bulunan öğrencilerin, Erasmus+ sonuçları açıklanmadan öncesine kadar staj yapmak istedikleri kurumdan kabul mektubu getirmesi durumunda +10 puan uygulanacaktır.
 15. İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma durumunda -10 puan uygulanacaktır. (Öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)
 16. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrencilerin, ekonomik açıdan imkânlarının kısıtlı olmasını kanıtlayan belgeyi ofise sunmaları halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanacaktır.
 17. Seçilen öğrencilere, yurtdışında eğitim gördükleri süre için hibe verilecektir.
 18. Öğrenciler hibe alma hakkından vazgeçebilirler. Başvuru yapmış ve yedek listede yer almış öğrenciler hibe almadan da programdan faydalanabilirler.
 
 
 
 
 
 
Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar
 
Ölçüt Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bireysel Destek Hibe Miktarları
 
Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan  
 
 
 
 
600
 
 
 
 
 
750
3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye  
 
 
450
 
 
 
600
 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Erasmus+ adayı olarak seçilmeniz, kesinlikle değişim hareketliliğine girebileceğiniz anlamına gelmemektedir.

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU 

Erasmus Applications
02 October 2020 Friday 15:45 News
Is Starting...

ERASMUS+ FOR EVERYBODY
            ERASMUS+ PROGRAM APPLICATIONS FOR 2022-2023 ACADEMIC YEAR
Fall Semester
Action Date Deadline
Application Start Date 01  February 2022 09:00
Application Deadline: 20 February 2022 17:00
English Written Exam Date (Face-to-face) 21 February  2022 17:15
English Oral Exam Date (Face-to-face) 23 February 2022  14:00
Results Announcement Date 28 February  2022 17:00
Deadline for Appealing Results 04 March 2022 17:00
Deadline for Waiver Petition 04 March 2022 17:00
 
Requirements
Undergraduate students must have at least 2.20 / 4.00 cumulative GPA and graduate students must have at least 2.50 / 4.00 cumulative GPA
All applicants are required to take the English written and oral exam to be administered by the School of Foreign Languages (21.02.2022 - 23.02.2022)
Students are supposed to finish at least 1 academic year except prep school.
Students who want to do Summer Internship will also apply during this period.
How to Apply?
Applications can be done by giving necessary papers to the office physically or on the website (iro.hku.edu.tr) by clicking on "APPLY NOW" and following necessary steps.
Those who want to deliver the documents by hand should bring student info certificate, transcript and attached document
International Relations Office located in the School of Foreign Languages ​​building.
You can submit your application from 01 February 2022 until the deadline of 20 February 2022 (at 17:00).
Selection of Mobility Candidates:
 1. The total score is calculated by taking 50% of the general average of the applicants and 50% (75% written, 25% oral exam results) of the English Exam result.
 2. It is planned that the Erasmus written exam will be held in accordance with the pandemic rules. In case of changes in current conditions and rules, there is also the possibility of taking the exam online.
 3. The oral exam will be held online. Exam details will be announced on our website at a later date.
 4. In order to be selected for the Erasmus+ program, the base score is 65 out of 100.
 5. If the applicant has benefited from former Erasmus+ mobility scheme while pursuing the same level of academic degree, 10 points will be subtracted for each and every activity utilized (regardless of whether internship or education) when calculating academic achievement and language score averages.
 6. The deadline for the waiver notification period is 04.03.2022 for students who give up participating in Erasmus+ mobility despite being selected. Students who do not make a waiver notification within this period will be penalized with -10 points in any subsequent Erasmus mobility application..
7.      Disabled students receive +10 points if proving documents are provided in the application.
 
8.      Students who are covered by the 2828 numbered Social Services Law receive +10 points if proving documents are provided in the application.
 1. Not taking the language test without an excuse: -5 points will be applied in their future applications. In addition, students who apply but do not take the exam will be allocated the exam fee per person.
 2. Children of martyr and veterans receive +15 points if proving documents are provided in the application..
 3. Students who want to participate in mobility programs in their birth country receive -10 points.
 4. If the selected Erasmus students do not attend the orientation meetings without excuse, -5 points will be applied to their future applications.
 5. +10 points will be applied if the students applying for internship bring an acceptance letter from the institution they want to do their internship until the Erasmus results are announced.
 6. Candidates who applied simultaneously for two Erasmus activities within the same application call -10 points (the student will sign a petition regarding her/his decision on from which application the point deduction will be applied).
 7. Economically disadvantaged students whose parents or themselves are receiving an allowance within the scope of the Article 2 of the Law on Encouragement of Social Assistance and Solidarity No. 3294 dated 29.05.1989 can benefit from the opportunity of additional grant for economically disadvantaged people.
 8. Selected students will be awarded a grant for the period of their study abroad.
 9. Students can waive their right to receive a grant. Students who have applied and are on the reserve list can benefit from the program without receiving a grant.
 
 
 
 
 
 
Evaluation Criteria and Weighted Scores
 
Criterion Criterion Weighted Score
GPA %50
Language Score %50
Children of Martyr And Veterans +15
Disabled Students +10
Students who are covered by 2828 numbered Social Services Law +10
Internships who bring acceptance letter before the application + 10
Internships to develop digital skills (DOTs) are prioritized +5
Applicant who benefited from Erasmus+ mobility (with or without grant) -10
Students who want to participate in mobility programs in their birth country -10
Who cancel their exchange after the announcement of placement results, would lose -10 points if they apply for Erasmus+  Program again in the future. -10
Candidates who applied simultaneously for two Erasmus activities within the same application call -10
Failure to attend meetings/trainings organized by the higher education institution on mobility without an excuse -5
Not taking the language test without an excuse -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erasmus+ Grant Amount
 
Country Groups Host Countries Monthly Study Mobility (Euro) Monthly Internship (Euro)
 
 
 
 
 
1st and 2nd Group Program Countries
Germany, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Cyprus, Netherlands, Ireland, Spain, Sweden, Italy, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg, Malta, Norway, Portugal, Greece  
 
 
 
 
600
 
 
 
 
 
750
 
 
 
3rd Group Program Countries
Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Macedonia, Lithuania, Latvia, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia  
 
 
450
 
 
 
600
 
Please note that being selected as an Erasmus+ candidate at Hasan Kalyoncu University does not mean that you will definitely be able to go on exchange mobility.

STUDENT INFO FORM  

Latest News - Announcements